Vedtægter af 1. januar 2011

VEDTÆGTER FOR KALDRED FERIEBY VANDVÆRK a.m.b.a.

§ 1 Navn og hjemsted

Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kaldred Ferieby Vandværk a.m.b.a.
Selskabet, der er stiftet den 11. oktober 1968, var et interessentselskab hvis navn var Kaldred Ferieby Vandværk i/Selskabet har hjemsted i Kalundborg Kommune.

§ 2 Formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for
vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser.
Bestyrelsen varetager medlemmernes fælles interesser i alle forsyningsspørgsmål, samt deraf afledte forhold.

§ 3 Medlemmer

Enhver der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

§ 4 Medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommune fastsatte regulativ.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§ 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indbetalte kapital.
Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad, herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet (ved dødsfald medlemmets bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.
Det er en betingelse for godkendelse af ejerskifte, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

§ 6 Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsynings område.
Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes af selskabets formue. Ligesom eventuelle
omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7 Levering til ikke-medlemmer (købere)

Institutioner, som ifølge deres natur, eller ejere af enkelte ejendomme, som ifølge særlige  omstændigheder,
ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift, kunne få leveret vand.
Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde selskabets regulativ, samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelser om andelsret og hæftelser.
Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra
selskabet.
Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

§ 8 Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinære som ekstraordinære, sker ske med mindst 21 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsorden.
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 1. marts.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Ulige år. Formand og 1 bestyrelsesmedlem.
Lige år. Administrator og 2 bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleanter
9. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 % af medlemmerne fremsætter skriftlig
forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

§ 9 Stemmeret og afstemninger

Hvert medlem har en stemme pr ejendom vedkommende ejer.
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme, kun afgive en stemme ved fuldmagt.
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære
generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.
Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.
Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær
generalforsamling, eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 10 Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.
Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal.
Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er til stede.
Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale, og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen, og opstiller årsregnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges
generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.
Der ydes medlemmer af bestyrelsen, kørselsgodtgørelse og tabt arbejdsfortjeneste, i forbindelse med møder.
Formand og administrator får et fast honorar samt telefongodtgørelse. Disse godkendes hvert år på den ordinære generalforsamling.

§ 11 Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden med et bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele
bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan meddele prokura dog maks. Kr. 25.000

§ 12 Regnskab

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser kan ikke udbetales til medlemmerne.
Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af den generalforsamlingsvalgte revisor, og en af bestyrelsen antaget registreret revisor.
Årsregnskabet underskrives af revisoren og bestyrelsen.

§ 13 Opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.
Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger i forsynings mulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.
Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der
varetager samme eller lignende formål som selskabet.

§ 14 Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 1. august 2010 og træder i kraft den 1. januar 2011.
Med virkning fra 1. januar 2011 overtages fra interessentselskabet Kaldred Ferieby Vandværk samtlige dette selskabs aktiver og passiver i henhold til den for dette selskab foreliggende reviderede og godkendte årsrapport for 2010, hvorefter interessentselskabet Kaldred Ferieby Vandværk er opløst.
Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter, der pr. 31. december 2010 er valgt på generalforsamlingen i interessentselskabet Kaldred Ferieby Vandværk, indtræder med virkning fra 1. januar 2011 i tilsvarende funktioner i Kaldred Ferieby Vandværk a.b.m.a

John Hansen Ole Bülow
formand 

download_pdf2
Vedtægter af 1. januar